13/2007 – Podsumowanie oferty publicznej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Quantum software S.A. niniejszym przekazuje informacje na temat publicznej oferty sprzedaży Akcji Serii C:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji :

  • Data rozpoczęcia subskrypcji w Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów: 30 lipca 2007 r.
  • Data zakończenia subskrypcji w Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów: 2 sierpnia 2007 r.

Data przydziału akcji: 7 sierpnia 2007 r.

Liczba akcji objętych subskrypcją: 470.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C.

Stopa redukcji:

  • w Transzy Małych Inwestorów : 97,86 %
  • w Transzy Dużych Inwestorów: 90,28 %

Liczba akcji na które złożono zapisy: 12.196.989 w tym

  • w Transzy Małych Inwestorów : 9.344.589
  • w Transzy Dużych Inwestorów: 2.852.400

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 470.000 Akcji Serii C.

Cena emisyjna akcji serii C: 23,20 zł

Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: 2.896

  • w Transzy Małych Inwestorów : 2.883
  • w Transzy Dużych Inwestorów: 13

Liczba osób, którym przydzielono akcje: 2.734

  • w Transzy Małych Inwestorów : 2.721
  • w Transzy Dużych Inwestorów: 13

Akcje serii C nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)

Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 10.904.000 zł

Łączne koszty netto emisji wyniosły 614.251,77 zł w tym

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 238.156,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów ? nie dotyczy
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 238.379,05 zł
d) promocji oferty: 137.716,72 zł

W księgach rachunkowych Spółki poniesione i do poniesienia koszty emisji zostały zaewidencjonowane na rozliczeniach międzyokresowych do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 1,31 zł