11/2008 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum Software S.A. na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz ustępu XXIII pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17.06.2008r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga, ul. Przedwiośnie 16.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Spółki za rok obrotowy 2007,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
d) oceny sytuacji Spółki w roku 2007 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007,
e) opinii Zarządu w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
b) podziału zysku spółki za rok 2007,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r.,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok 2007,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r.,
f) upoważnienia Zarządu Spółki do uchwalania tekstu jednolitego statutu Spółki,
g) wprowadzenia w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR),
h) akceptacji wprowadzenia Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008 – 2011,
i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Quantum Software S.A., z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, dematerializacji akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki,
j) emisji przez Quantum Software S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

punkt XI Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

„XI. Skreślony.”
uzyskuje brzmienie następujące:

„XI. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.050,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 44.100 (czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.”


Zarząd Quantum software S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie w siedzibie Quantum software S.A. najpóźniej na tydzień przez terminem ZWZ tj. do dnia 10 czerwca 2008 r. godz. 15:00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki, w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h., wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Walerego Sławka 3A, w Krakowie w godz. 9.00 ? 16.00, przez trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.