10/2008 – Oświadczenie Zarządu w sprawie przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W związku z treścią § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Quantum software SA informuje, że zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne oraz, że zamierz zamieszczać w skonsolidowanym raporcie kwartalnym kwartalną informację finansową, zawierającą informacje określone w § 91 ust. 1-3 i ust. 4 zdanie wstępne ww. rozporządzenia.