11/2007 – Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii B i C oraz PDA akcji serii C…

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii B i C oraz PDA akcji serii C. Wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA akcji serii C. Data pierwszego notowania.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, zgodnie z par. 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), iż w dniu 13 sierpnia 2007 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 596/2007 podjął decyzję o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Quantum software S.A.
Ponadto, dnia 13 sierpnia 2007 r. Zarząd Giełdy uchwałą Nr 597 /2007 podjął decyzję o wprowadzeniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „QUANTUM-PDA” i oznaczeniem „QNTA”.

Pierwsze notowanie praw do akcji spółki Quantum software S.A będzie miało miejsce dnia 16 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr 596/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r., w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz uchwała nr 597/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r., w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowią załącznik do komunikatu.


Uchwala 596 2007 i 597 2007 Zarzadu GPW (PDF)