10/2009 – Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Quantum software S.A.

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Quantum software S.A. w zakresie treści Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Quantum software SA , przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego RS/2008 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w zakresie treści Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku.
Korekcie podlegają informacje przekazane ww. Sprawozdaniu w poni?szym zakresie:

  • Pełna informacja o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczki oraz o udzielonych gwarancjach i poręczeniach-
  • zgodnie z par. 91 ust. 6 pkt. 6) Rozporządzenia, informacja została zawarta w Sprawozdaniu finansowym Spółki Quantum na stronach 45- 50.
  • Zgodnie z par. 91 ust.6 pkt. 5) Rozporządzenia Emitent uzupełnia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software SA w 2008 roku o: informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji. Opisane zdarzenia nie wystąpiły.
  • uzupełnienie punktu 17 ? Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Dotychczasowe brzmienie

Ocena zarządzania zasobami finansowymi Spółka finansuje się przede wszystkim kapitałem własnym oraz zobowiązaniami handlowymi. Koszty finansowe w 2008 roku wyniosły 111 tys. zł, a przychody finansowe w tym samym okresie wyniosły 652 tys. zł.

Nowe brzmienie.

Ocena zarządzania zasobami finansowymi Zarząd ocenia sytuację finansową Spółki jako dobrą. Wskaźniki finansowe nie wskazują na możliwość występowania zagrożeń dotyczących zdolności Spółki do wywiązywania się z podjętych zobowiązań. Spółka finansuje się przede wszystkim kapitałem własnym oraz zobowiązaniami handlowymi. Koszty finansowe w 2008 roku wyniosły 111 tys. zł, a przychody finansowe w tym samym okresie wyniosły 652 tys. zł.