30/2011 – Skup Akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść uchwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz w oparciu o przyjęty w dniu 9 września 2009 r. „Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A.” (treść regulaminu została podana w raporcie bieżącym nr 21/2009), Emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego NOBLE Securities S.A., dokonał w dniu 9 września 2011 roku transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 58 sztuk akcji własnych na okaziciela za łączną kwotę 471,28 złotych, tj. po średniej cenie 8,13 zł/szt. Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 29 zł, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 0,004 %, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,003 % (kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1.480.757 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej każdej akcji 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), dających łącznie 2.230.757 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta na dzień 12 września 2011 r. wynosi 7.557 sztuk, co stanowi 0,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta stanowi to 0,339 % głosów.  Nabywane akcje własne, zgodnie z w/w regulaminem, mogą zostać zaoferowane kluczowym pracownikom kadry menedżerskiej Spółki, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, w ramach Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008 – 2011.”