8/2007 – Komunikat o przdziale Akcji Serii C emitowanych przez Spółkę

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2007 roku podjął uchwałę o przydziale Akcji zwykłych na okaziciela Serii C.
 
Jednocześnie Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż w Transzy Dużych Inwestorów, w której oferowanych było 270.000 Akcji Serii C w ramach wiążącego procesu budowy Księgi Popytu zgłoszono popyt na łączną liczbę 2.852.400 Akcji.
 
Zgodnie z listą wstępnego przydziału, w Transzy Dużych Inwestrów złożono zapisy na łączną liczbę 270.000 Akcji.
W Transzy Małych Inwestorów zostało złożonych 2.833 zapisów na łączną liczbę 9.344.589 akcji. Po dokonaniu redukcji ww. zapisów, zgodnie z zapisami w Prospekcie Emisyjnym Quantum software S.A., średnia stopa satysfakcji zapisów złożonych w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 2,14% (średnia stopa redukcji 97,86%).
Szczegółowy raport dotyczący zakończenia subskrypcji Akcji Serii C zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z par. 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2006 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.