7/2023 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Quantum software S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: Paragraf 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik:
Protokół z ZWZA Quantum Software S.A.