3/2022 – Ocena sytuacji na Ukrainie w kontekście działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie Zarząd Emitenta tj. Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o działaniach dotyczących spółki zależnej Quantum International z siedzibą w Kijowie.

Po przeprowadzeniu analizy ryzyka przeprowadzono ewakuację pracowników z biura Kijowie. Obecnie działalność spółki ukraińskiej prowadzona jest z biura we Lwowie oraz z krakowskiego biura Quantum, gdzie przebywa część pracowników. Nieznana jest obecnie sytuacja większości ukraińskich klientów spółki i niemożliwe jest przewidywanie wpływu konfliktu na ich działalność.

Zarząd Quantum software SA informuje, że w związku z wyżej opisaną sytuacją należy liczyć się ze spadkiem dochodów kijowskiej spółki, co może wpłynąć na finansowy wynik całej grupy Quantum za pierwszy kwartał 2022 r