25/2007 – Projekty uchwał na NWZ Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
 
Treść raportu:         
Zarząd Quantum software S.A. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. zaplanowane na dzień 15 stycznia 2008 roku.

Dokument z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

Uzasadnienie dla projektów uchwał:
Zmiany Statutu Spółki objęte niniejszą Uchwałą wynikają z publicznej emisji akcji i wprowadzenia Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji Akcji serii C) oraz podyktowane zostały potrzebą uporządkowania działania organów Spółki i względami redakcyjnymi.


Projekty uchwał NWZ Quantum software SA (pdf)