22K/2007 – Zawarcie znaczącej umowy – Korekta Raportu 22/2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2007 z dnia 31 października 2007 roku Zarząd Quantum software SA wprowadza korektę wynikająca z niepoprawności zastosowania sformułowania: „Wartość umowy została objęta klauzulą poufności”. Zarząd informuje, że treść i warunki umowy są poufne, natomiast wartość, fakt podpisania umowy oraz to jakich programów dotyczy umowa nie jest objęte poufnością.
Ponadto Zarząd informuje, iż w dniu 20 listopada 2007 roku podpisał zlecenie zakupu sprzętu do „Umowy o wdrożenie oprogramowania SAP ERP All-in-One oraz QGUAR” zawartej w dniu 30 października 2007 roku z firmą „JAGO” o wartości 411 297,32 zł brutto.

Poniżej poprawna treść Raportu:

„Zarząd Quantum software SA informuję, że w dniu 30 października 2007 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Emitentem a Firma Handlową „JAGO” z siedzibą w Krzeszowicach.

Przedmiotem umowy jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem SAP wraz z systemem wspomagającym zarządzanie procesami logistycznymi QGUAR , który jest autorskim rozwiązaniem Quantum software S.A. Umowa obejmuje także sprzęt wraz z usługami towarzyszącymi w zależności od bieżących potrzeb klienta.

Szacunkowa wartość kontraktu uwzględniająca zlecenie zakupu sprzętu z dnia 20 listopada 2007 roku
wynosi 2 088 852,65 zł brutto.

Rozwój potencjału Emitenta w zakresie oferowania najwyższej klasy komplementarnych rozwiązań innych producentów oprogramowania jest istotnym elementem strategii i jednym z celów przeprowadzonej w ostatnich miesiącach publicznej emisji akcji. Firma JAGO kontynuując dynamiczny rozwój podjęła decyzję o wdrożeniu w.w. rozwiązań informatycznych w celu zapewnienia jak najwyższego poziom obsługi swoim klientom oraz w celu zastosowania takich narzędzi w zakresie zarządzania dystrybucją, które pozwolą firmie realizować długofalową politykę wzrostu. Jednym z kryteriów wyboru dostawcy oprogramowania były bardzo wysokie wymagania wobec efektywności procesów logistycznych.

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.”