21/2009 – Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) Spółki QUANTUM SOFTWARE S.A. („Emitent”) w dniu 18 maja 2009r. uchwały Nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i uchwały Nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść uchwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz działając w oparciu o udzielone tą uchwałą upoważnienie dla Zarządu Emitenta do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji, Zarząd Emitenta przyjął uchwałą z dnia 09 września 2009 roku „Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A.” („Regulamin”), którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż została zawarta umowa z NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie której Emitent będzie nabywał akcje własne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem tego domu maklerskiego i zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
(Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) – informacje poufne.


Regulamin programu skupu Quantum software S.A.