20/2011 – Rejestracja zmian w statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 19/2010 – „Wykaz uchwał podjętych na ZWZA Quantum software S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.”, informuje, że na mocy uchwały nr 17 dotyczącej dostosowania treści Statutu Spółki do wysokości kapitału zakładowego i wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonał ujednolicenia tekstu statutu spółki.

Poniżej zestawienie zmian:

(i)     punkt X Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 735.000,00 zł (siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

  • 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000,
  • 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 250.000;
  • 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 470.000

otrzymuje brzmienie następujące:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 740.378,50 zł (siedemset czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i 50/100) i dzieli się na:

  • 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000
  • 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 250.000
  • 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 470.000
  • 10.757 (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 10.757.

(ii)   punkt XI ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.050,00 zł (dwadzieścia dwa tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 44.100 (czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

otrzymuje brzmienie następujące:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.671,50 zł (szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i 50/100) i dzieli się na nie więcej niż 33.343 (trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy) akcje zwykłe serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

(iii) do punktu XII Statutu Spółki dodaje się ust. 4 o brzmieniu następującym:

4. Akcje na okaziciela serii D oznaczone numerami od 1 do 10.757 są akcjami zwykłymi.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Quantum software S.A.

1. Załącznik (tekst jednolity Statutu Quantum software S.A.)

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.