15k/2023 – Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej – korekta

Podstawa prawna – Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”), informuje, że w raporcie nr 15/2023 dot. powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, omyłkowo wskazano błędną datę informującą o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Quantum software SA uchwały w sprawie powołania p. Andrzeja Walusa w skład Rady Nadzorczej Spółki. Prawidłową datą podjęcia uchwały w tym przedmiocie jest 19.12.2023 r., zamiast błędnie wpisanej daty 12.12.2023 r.