1/2008 – Informacja Zarządu Quantum software SA dotycząca nie stosowania zasad DPSN na GPW

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Zarząd Quantum software S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent nie będzie stosował w sposób trwały:

 • Zasada II pkt. 1.6 stanowi, że na stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów.

  Ponieważ w Radzie Nadzorczej Emitenta nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej.

 • Zasada III pkt 7, stanowi, że w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu (?).

  Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. Wobec rozmiarów prowadzonej przez spółkę działalności, emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie rady nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. W przekonaniu Emitenta Rada Nadzorcza w swoim podstawowym składzie jest zdolna do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z audytem spraw Spółki.

 • Zasada III pkt 8, stanowi, iż w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany załącznik I do Zalecenia komisji Europejskiej dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (…).

  Zasada ta nie znajduje zastosowania ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują komitety.
  Podstawa Prawna: Regulamin GPW par. 29 pkt 3