1/2022 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. (dalej: „Emitent”), na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 10.01.2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki. Przedmiotowa zmiana nastąpiła w związku z podjęciem uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
W związku z powyższym, ust. X Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy spółki wynosi 682.435,00,- zł (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na:

– 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda uprzywilejowanych w taki sposób, iż jednej akcji przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, oraz
– 614.870 (sześćset czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy), z którymi nie jest związane uprzywilejowanie co do głosu.”

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji są wykonywane w celu realizacji Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2019 roku, o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 9/2021, 10/2021 oraz 12/2021.
W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o 50.000 sztuk akcji serii E, dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba wyemitowanych akcji Spółki i wynikających z nich głosów uległy zmianie. W związku z tym, zgodnie z ust. X Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 682.435,00 i dzieli się na 750.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu wyemitowanych w serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, reprezentujących łącznie 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 614.870 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od B do E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, reprezentujących łącznie 614.870 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

a) 84.113 sztuk akcji serii B,
b) 470.000 sztuk akcji serii C,
c) 10.757 sztuk akcji serii D,
d) 50.000 sztuk akcji serii E.

Na skutek emisji akcji kapitał docelowy został pomniejszony o wartość nominalną wyemitowanych akcji serii E o kwotę 25.000,00 zł i wynosi obecnie 27.500,00 zł.