23/2010 – Rejestracja zmian w statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. , w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 14/2010 – „Wykaz uchwał podjętych na ZWZA quantum software s.a. w dniu 18 maja 2010 r.” , informuje, że w dniu 26 lipca 2010 roku otrzymał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego zarejestrowano zmiany w Statucie Spółki.
Poniżej zestawienie zmian:
(i)punkt IX Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:
„Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

 • pozostała działalność wydawnicza ? 22.15.Z
 • reprodukcja komputerowych nośników informacji ? 22.33.Z
 • produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji urządzeń przemysłowych, statków i samolotów określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana ? 30.02.Z
 • sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych ? 51.64.Z
 • sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego ? 51.65.Z
 • sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego ? 52.48. A
 • transmisja danych i teleinformatyka ? 64.20.C
 • pozostałe usługi telekomunikacyjne ? 64.20. G
 • wynajem maszyn i urządzeń biurowych ? 71.33.Z
 • wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ? 71.34.Z
 • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ? 72.10.Z
 • działalność w zakresie oprogramowania ? 72.20.Z
 • przetwarzanie danych ? 72.30.Z
 • działalność związana z bazami danych ? 72.40.Z
 • pozostała działalność związana z informatyką ? 72.60.Z
 • prace badawczo ? rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych ? 73.10.G
 • prace badawczo ? rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ? 73.10.H
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 74.14.A
 • zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ? 74.14.B
 • badania i analizy techniczne ? 74.30.Z
 • działalność związana z pośrednictwem pracy ? 74.50.A
 • pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 80.42.Z.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

 • pozostała działalność wydawnicza ? 58.19.Z
 • reprodukcja zapisanych nośników informacji ? 18.20.Z
 • produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych ? 26.20.Z,-Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z
 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ? 62.09.Z
 • sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej ? 46.5
 • sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia ? 46.6
 • sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? 47.4
 • działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej ? 61.10.Z
 • działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – 61.20.Z
 • działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej ? 61.30.Z
 • działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ? 61.90.Z
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ? 71.33.Z
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ?
  71.39.Z
 • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ? 62.02.Z
 • działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania ? 58.29.Z
 • działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ? 58.21.Z
 • działalność związana z oprogramowaniem ? 62.01.Z
 • działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ? 62.03.Z
 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ? 62.09.Z
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ? 63.11.Z
 • działalność portali internetowych ? 63.12.Z
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ? 72.19.Z
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
 • pozostałe badania i analizy techniczne ? 71.20.B
 • badanie rynku i opinii publicznej ? 73.20.Z
 • pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ? 78.30.Z
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
 • działalność wspomagająca edukację ? 85.60.Z.”

(ii)punkt XXIII Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

„1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywają się w Krakowie lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeby lub na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady.
6 .W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w przepisanym terminie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Rada Nadzorcza.”, otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywają się w Krakowie lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego albo Rada Nadzorcza Spółki w przypadku niezwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje w miarę potrzeby: (i) Zarząd Spółki, (ii) Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz (iii) Rada Nadzorcza Spółki. Dodatkowo Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od

daty zgłoszenia wniosku.

5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariuszy występujących z tym żądaniem do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(iii)punkt XXIV Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mają prawo domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”, otrzymuje brzmienie następujące:
„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego mają prawo domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Quantum software S.A. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.


Załącznik:

1. Tekst jednolity statutu Quantum software S.A.