5/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Podstawa prawna: art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Jednostkowy raport roczny za 2013 rok – 14.03.2014 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok – 14.03.2014 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15.05.2014 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 29.08.2014 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 07.11.2014 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”), w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Tym samym Quantum software S.A. nie będzie przekazywało odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Quantum software S.A. nie będzie publikowało skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz, zgodnie z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.