37/2011 – Podjęcie uchwały o likwidacji spółki powiązanej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, że w dniu 28 października 2011 roku powziął wiadomość, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki CNT Quantum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie podjęło uchwałę o otwarciu postępowania likwidacyjnego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki CNT Quantum Sp. z o.o. postanowiło, iż od momentu otwarcia likwidacji Spółka będzie posługiwała się firmą z dodatkiem „w likwidacji”, wobec czego pełna firma będzie brzmiała: „CNT Quantum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji”.

Spółka CNT Quantum Sp. z o.o. jest spółką powiązaną poprzez Quantum I-Services Sp. z o.o. (będącej spółką zależną Quantum software S.A.), która posiada 48,72% udziałów w kapitale zakładowym CNT Quantum Sp. z o.o.
Na likwidatora spółki CNT Quantum Sp z o.o. wyznaczono Pana Tomasza Polończyka.

Likwidacja Spółki nastąpiła wskutek zakończenia prac nad projektem do którego byla powołana.