34/2011 – Rejestracja Spółki Mobeelizer Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje o rejestracji z dniem 06.10.2011 roku dokonanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie spółki zależnej „Mobeelizer Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie. Kapitał zakładowy spółki Mobeelizer Sp. z o.o. wynosi 1.092.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i jest podzielony na 10.920 (dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy.

Fundacja Instytut Karpacki obejmuje 5.320 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 532.000 (pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.

Spółka Quantum Mobile Solutions Sp. z o.o. obejmuje pozostałe 5.600 (pięć tysięcy sześćset) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 560.000 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je:

a) w części wkładem niepieniężnym obejmującym licencję na narzędzie (framework) do szybkiego tworzenia aplikacji RAD przy pomocy plików XML o łącznej wartości 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
b) w części wkładem pieniężnym w wysokości 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Przedmiotem działalności spółki będzie m.in.: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność portali internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.