13/2014 – Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza spółki

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum software S.A.”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 maja 2014 roku, otrzymał  pismo spółki pod firmą: Quantum Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum Assets”), będącej akcjonariuszem Quantum software S.A. W powyższym piśmie Quantum Assets, korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, zgłosiło wniosek umieszczenia wskazanych w tym piśmie spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (06.06.2014 r.) i podjecie uchwał o następującej treści:

„Uchwała nr [__] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „QUANTUM SOFTWARE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki oraz zgody na zawarcie umowy o zarządzanie.

§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art.55(1) Kodeksu Cywilnego.
2. Zbycie przedsiębiorstwa Spółki nastąpi poprzez wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w 100% zależnej od Spółki.
3. Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności sprecyzowanie zakresu składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa, sposobu, warunków oraz terminów przeniesienia przedsiębiorstwa Spółki, a także dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z nowoutworzoną spółką zależną umowy o zarządzanie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

Załączniki:

1. Planowany porządek obrad (pobierz plik pdf)

2. Treść uchwał (pobierz plik pdf)