33/2009 – Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2009 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy ransakcji sprzedaży łącznie 2 267 (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A., w tym:

 • 200 akcji w dniu 17.04.2009 po średnim kursie 9,60 zł za 1 akcję;
 • 406 akcji w dniu 18.05.2009 po średnim kursie 9,55 zł za 1 akcję;
 • 200 akcji w dniu 21.05.2009 po średnim kursie 9,51 zł za 1 akcję;
 • 190 akcji w dniu 30.06.2009 po średnim kursie 8,70 zł za 1 akcję;
 • 99 akcji w dniu 22.07.2009 po średnim kursie 9,00 zł za 1 akcję;
 • 200 akcji w dniu 29.07.2009 po średnim kursie 8,46 zł za 1 akcję;
 • 170 akcji w dniu 14.09.2009 po średnim kursie 9,70 zł za 1 akcję;
 • 2 akcje w dniu 29.09.2009 po średnim kursie 9,90 zł za 1 akcję;
 • 170 akcji w dniu 06.10.2009 po średnim kursie 9,70 zł za 1 akcję;
 • 170 akcji w dniu 30.10.2009 po średnim kursie 9,41 zł za 1 akcję;
 • 150 akcji w dniu 01.12.2009 po średnim kursie 9,41 zł za 1 akcję;
 • 310 akcji w dniu 10.12.2009 po średnim kursie 9,40 zł za 1 akcję.

Powyższe informacje o transakcjach zostały przekazane Spółce na podstawie §2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi. Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy suma wartości transakcji nie przekroczyła wartości 5.000 euro (pięć tysięcy) przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, informacja powinna być przekazana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym suma wartości dotychczasowych transakcji zbycia osiągnęła lub przekroczyła wartość 5.000 euro (pięć tysięcy) przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu
zawarcia danej transakcji. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.