32/2010 – Skup Akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść uchwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz w oparciu o przyjęty w dniu 9 września 2009 r. „Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A.” (treść regulaminu została podana w raporcie bieżącym nr 21/2009), Emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego NOBLE Securities S.A., dokonał w dniach od 13 grudnia do 17 grudnia 2010 roku transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 290 sztuk akcji własnych na okaziciela za łączną kwotę 3 185,00 złotych, tj. po średniej cenie 10,98 zł/szt.

Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 145 zł, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 0,02 %, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,013 % (kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej każdej akcji 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), dających łącznie 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta na dzień 17 grudnia 2010 r. wynosi 5.842 sztuk, co stanowi 0,3974 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta stanowi to 0,2632 % głosów.

Nabywane akcje własne, zgodnie z w/w regulaminem, mogą zostać zaoferowane kluczowym pracownikom kadry menedżerskiej Spółki, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, w ramach Programu Motywacyjnego Spółki na lata
2008 – 2011.