31/2009 – Skup akcji własnych


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść uchwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz w oparciu o przyjęty w dniu 9 września 2009 r. „Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A.” (treść regulaminu
została podana w raporcie bieżącym nr 21/2009), Emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego NOBLE Securities S.A., dokonał w dniach od 30 listopada do 04 grudnia 2009 roku transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 163 (sto sześćdziesiąt trzy) sztuki akcji własnych na okaziciela za łączną kwotę 1526,09 złotych, tj. po średniej cenie 9,36 zł. Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 81,50 złotych, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 0,0111%, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,0073% (kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej każdej akcji 0,50 (pięćdziesiąt groszy), dających łącznie 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta na dzień 04 grudnia 2009 wynosi 2 124 (dwa tysiące sto dwadzieścia cztery) sztuk, co stanowi 0,1445 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta stanowi to 0,0956% głosów . Nabywane akcje własne, zgodnie z w/w regulaminem, mogą zostać zaoferowane kluczowym pracownikom kadry menedżerskiej Spółki, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, w ramach Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008 – 2011. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.