29/2009 – Informacja o transakcajch zawartych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 26 listopada 2009 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży łącznie 561 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej , w tym:

  • 420 akcji po cenie 9,40 zł w dniu 24.11.2009 r.
  • 141 akcji po cenie 9,41 zł w dniu 25.11.2009 r.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.