27/2010 – Skup akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych
i nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść uchwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz w oparciu o przyjęty w dniu 9 września 2009 r.
„Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A.” (treść regulaminu została podana w raporcie bieżącym nr 21/2009), Emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego NOBLE
Securities S.A., dokonał w dniach od 20 do 24 września 2010 roku transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 16 sztuk akcji własnych na okaziciela za łączną kwotę 144,16 złotych, tj. po
średniej cenie 9,01 zł/szt. Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 8,00 zł, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 0,001 %, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,0007 % (kapitał
zakładowy Emitenta tworzy 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej każdej akcji 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), dających łącznie 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy)
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta na dzień 24 września 2010 r. wynosi 4.502 sztuk, co stanowi 0,3063 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta
stanowi to 0,2028 % głosów. Nabywane akcje własne, zgodnie z w/w regulaminem, mogą zostać zaoferowane kluczowym pracownikom kadry menedżerskiej Spółki, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, w ramach
Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008 – 2011