26/2011 – Rejestracja Spółki Quantum Mobile Solutions Sp.z o.o.

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie – informacje bieżace i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. informuje o rejestracji z dniem 22 czerwca 2011 roku spółki pod firmą „Quantum Mobile Solutions Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie będącej spółką zależną Quantum I-Services Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Quantum Mobile Solutions Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Quantum I-Services Sp.z o.o. objęło 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.750,00 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. Pozostałe 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) objął Marcin Perłak i pokrywa je wkładami niepieniężnymi.
Przedmiotem działalności spółki będzie m.in. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.