23/2011 – Korekta raportu bieżącego nr 19/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W raporcie bieżącym nr 19/2011 z dnia 01.07.2011r, Emitent nieprawidłowo zaprezentował wyniki głosowania.

Emitent wyjaśnia, że podane przez niego wyniki głosowań nad uchwałami ZWZ jak i samo brzmienie uchwał z dnia 30.06.2011r. były prawidłowe jednakże zakres prezentowanych informacji o glosowaniu był niepełny.

Korygowany zakres uchwały nr 1:

?Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 1:

?”Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym oddano 1.443.636 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 721 818
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 48,747″,

Korygowany zakres uchwały nr 2:

„Powyższa uchwała została podjęta większością 1.443.636 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć)głosów „za”.”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 2:

„Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów „za”, przy 56.362 (pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było”, na ogólną liczbę oddanych głosów 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy).
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 3:

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 3:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 4:

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 4:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 5:

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 5:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 6:

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 6:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 7:

„Powyższa uchwała została podjęta większością 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów „za”, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Hatala, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu.”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 7:

„Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Hatala, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 56.362 (pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 721 819
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 48,747″,

Korygowany zakres uchwały nr 8:

„Powyższa uchwała została podjęta większością 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów „za”, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Bogusław Ożóg, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu.”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 8:

„Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Bogusław Ożóg, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 38.300 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta) głosów.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 730 850
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,357″,

Korygowany zakres uchwały nr 9:

„Powyższa uchwała została podjęta większością 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Marek Jędra, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu.”,

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 9:

„Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Marek Jędra, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 12.768 (dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 743 616
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,219″,

Korygowany zakres uchwały nr 10:

„Powyższa uchwała została podjęta większością 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów „za”, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Mnich, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu.”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 10:

„Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Mnich, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 5.296 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 747 352
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,471″,

Korygowany zakres uchwały nr 11:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.”,  

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 11:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 12:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.”,  

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 12:

„Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 13:

„Powyższa uchwała została podjęta większością 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Polończyk, Akcjonariusz Spółki posiadając 6.384 (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji nie brał nimi udziału w głosowaniu.”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 13:

„Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Polończyk, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 12.768 (dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 743 616
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,219″,

Korygowany zakres uchwały nr 14:

„Powyższa uchwała została podjęta większością 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów „za”.”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 14:

„Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów „za”, przy 5.296 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosach „przeciw”, zaś głosów „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 15:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 15:

„Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 16:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 16:

„Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 17:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 17:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,

Korygowany zakres uchwały nr 18:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.”

Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 18:

„Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65″,