23/2009 – Skup akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść uchwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz w oparciu o przyjęty w dniu 9 września 2009 r. „Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A.” (treść regulaminu została podana w raporcie bieżącym nr 21/2009), Emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego NOBLE Securities S.A., dokonał w dniach 28 września — 02 październik 2009 roku transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 402 sztuk akcji własnych na okaziciela za łączną kwotę 3.902,4 złotych, tj. po średniej cenie 9,7074 zł/szt. Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 201,00 złotych, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 0,0273 %, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,0181 % (kapitał zakładowy Spółki tworzy 1.470.000 akcji o wartości nominalne każdej akcji 0,50 złotych, dających łącznie 2.220.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). Przed nabyciem w/w akcji własnych Emitent, ani jego spółki zależne nie posiadały akcji własnych Emitenta. Nabywane akcje własne, zgodnie z w/w regulaminem, mogą zostać zaoferowane kluczowym pracownikom kadry menedżerskiej Spółki, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, w ramach Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008 – 2011.