30/2010 – Skup Akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść uchwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz w oparciu o przyjęty w dniu 9 września 2009 r. „Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A.” (treść regulaminu została podana w raporcie bieżącym nr 21/2009), Emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego NOBLE Securities S.A., dokonał w dniach od 18 paźdzernika do 22 października 2010 roku transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 125 sztuk akcji własnych na okaziciela za łączną kwotę 1127,50 złotych, tj. po średniej cenie 9,02 zł/szt. Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 62,50 zł, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 0,008 %, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,0056 % (kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej każdej akcji 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), dających łącznie 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta na dzień 22 października 2010 r. wynosi 4.722 sztuk, co stanowi 0,3212 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta
stanowi to 0,2127 % głosów.

Nabywane akcje własne, zgodnie z w/w regulaminem, mogą zostać zaoferowane kluczowym pracownikom kadry menedżerskiej Spółki, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, w ramach Programu Motywacyjnego Spółki na lata
2008 – 2011.