14/2010 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. na podstawie art. 395 i art. 399 § 1k.s.h. oraz ustępu XXIII pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30.06.2011r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga, ul. Przedwiośnie 16.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje stanowią załączniki do Raportu.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Pobierz plik pdf
 2. Projekty uchwał Pobierz plik pdf
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki Pobierz plik pdf
 4. Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej – Ocena sprawozdania Zarządu i wniosek o pokrycie straty Pobierz plik pdf