12/2011 – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A., informuje, że w dniu 25.05.2011r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.05.2011r. w przedmiocie wpisu podwyzszenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii D.

Po dokonaniu przez Sąd rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 740 378,50 zł, a wartość nominalna warunkowego kapitału zakładowego 16 671,50 zł.

Liczba akcji wszystkich emisji stanowi 1 480 757 szt.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.