1/2010 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.

Działając na podstawie Art. 65 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Quantum software S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do ublicznej wiadomości w roku 2009. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.quantum-software.com.

Załącznik:

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.