11/2010 – Zmiana regulaminu skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”) działając w oparciu o udzielone w dniu 18 maja 2009 r. uchwałą nr 17 i nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy upoważnienie dla Zarządu Emitenta do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji, przyjął uchwałą w dniu 29 kwietnia 2010 r. zmianę do „Regulaminu programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A.” („Regulamin”) o poniższej treści:

dotychczasowe brzmienie punktu 6 „Regulaminu”:

6. LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI

6.1. Liczba nabytych Akcji podlegających Programowi nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia, o którym mowa w art. 3.2 Regulaminu, 86.000 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy).

6.2. Liczba nabywanych przez Spółkę Akcji podlegających Programowi w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% średniej dziennej liczby akcji które były przedmiotem obrotu na GPW.

6.3.Średnia dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na GPW, jest ustalona jako średnia dziennych liczb akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na GPW w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia

nowe brzmienie punktu 6 „Regulaminu”:

6. LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI

6.1. Liczba nabytych Akcji podlegających Programowi nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia, o którym mowa w art. 3.2 Regulaminu, 86.000 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy).

6.2. Liczba nabywanych przez Spółkę Akcji podlegających Programowi w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% średniej dziennej liczby akcji które były przedmiotem obrotu na GPW.

6.3. Średnia dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na GPW, jest ustalona jako średnia dziennych liczb akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na GPW w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.

6.4. Spółka, w przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki na GPW, będzie mogła przekroczyć granicę 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent), o której mowa w pkt. 6.2., o ile zachowane zostaną następujące warunki:

a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent),;

b) Spółka poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), przy czym w takich przypadkach i tak nie dojdzie do przekroczenia 50% średniej dziennej wielkości, o której mowa w pkt. 4.2.

W załączeniu tekst jednolity „Regulaminu”.

 1. Regulamin programu skupu quantum, 29 04 2010. Pobierz plik pdf