Program Motywacyjny 2021-2022

Dnia 23 listopada 2021 roku Zarząd spółki Quantum software S.A., na podstawie upoważnienia zawartego w ust. X.a Statutu Spółki, podjął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (Uchwała).

Zgodnie z Uchwałą, podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki o kwotę 25.000,00 zł, w drodze emisji 50.000 nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja.

Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, określił cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 5,00 zł za jedną akcję. Akcje serii E zostały pokryte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16 grudnia 2019 r.

Zarząd podjął wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które doprowadziły do wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW z dniem 23 maja 2022 r.

Program motywacyjny