Program Motywacyjny 2008-2011

W dniu 3 października 2008 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich („Regulamin”). Przedmiotowy Regulamin został uchwalony na podstawie uchwały nr 18/2008, uchwały nr 19/2008 oraz uchwały nr 20/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software SA z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie wdrożenia Programu Motywacyjnego spółki na lata 2008 – 2011, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Quantum software SA oraz w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Spółki w ramach Programu Opcji Menedżerskich („Program OM”).

Program OM jest skierowany do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych („Osoby Uprawnione”). Celem Programu OM jest stworzenie systemu motywacyjnego, poprzez ścisłe związanie interesów Osób Uprawnionych z interesem Spółki i jej pozostałych akcjonariuszy.

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu OM, a w szczególności warunki nabywania imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty”) oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania akcji serii D Quantum SA o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje”) przez Osoby Uprawnione. Warrant uprawnia do subskrybowania jednej akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1 zł.
Program OM będzie realizowany poprzez emitowanie Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych, które będą wskazane w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej.  Program OM przewiduje nieodpłatną emisję nie więcej niż 44.100 Warrantów emitowanych w trzech Pakietach:

Pierwszy Pakiet – oznacza pierwszy pakiet Warrantów przydzielanych w roku 2009 w liczbie
11.757 (jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) Warrantów.

Drugi Pakiet – oznacza drugi pakiet Warrantów przydzielanych w roku 2010 w liczbie 14.699 (czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Warrantów.

Trzeci Pakiet – oznacza trzeci pakiet Warrantów przydzielanych w roku 2011 w liczbie 17.644 (siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) Warranty.
Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, sporządzać będzie listę Osób Uprawnionych w następujących terminach:

  • Lista Osób Uprawnionych do nabycia Pierwszego Pakietu zostanie sporządzona przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu do dnia 3 października 2008 roku.
  • Lista Osób Uprawnionych do nabycia Drugiego Pakietu zostanie sporządzona przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu do dnia 15 lipca 2009 roku.
  • Lista Osób Uprawnionych do nabycia Trzeciego Pakietu zostanie sporządzona przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu do dnia 15 lipca 2010 roku

Możliwość nabycia Warrantów wchodzących w skład Pierwszego Pakietu, Drugiego Pakietu i Trzeciego Pakietu uzależniona będzie w szczególności od spełnienia przez poszczególne Osoby Uprawnione lub Spółkę zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą warunków przewidzianych w treści Umowy zawieranej przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych. Umowy określające zasady uczestnictwa w Programie w ramach Pierwszego Pakietu, Drugiego Pakietu i Trzeciego Pakietu będą zawierane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu wskazanego w poszczególnych punktach powyżej.
Osoby Uprawnione, które nabędą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej prawo nabycia Warrantów, będą je realizować poprzez wykonanie Warrantów, tj. skorzystanie z przysługującego im z tytułu posiadania Warrantów prawa do objęcia Akcji.

Osoby Uprawnione, po spełnieniu warunków przewidzianych Regulaminem i Umową, będą mogły nabyć Warranty w następujących terminach:

  • W przypadku Warrantów należących do Pierwszego Pakietu, nabywanych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej podjętych do 15 lipca 2009 roku – w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2009 roku;
  • W przypadku Warrantów należących do Drugiego Pakietu, nabywanych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej podjętych do 15 lipca 2010 roku – od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2010 roku;
  • W przypadku Warrantów należących do Trzeciego Pakietu, nabywanych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej podjętych do 15 lipca 2011 roku – od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2011 roku.

Spółka szacuje, że całkowity koszt Programu OM wyniesie około 480 tys. zł. Szacowany koszt w ramach Pierwszego Pakietu ujęty w 2008 r. wyniesie 40 tys. zł, zaś szacowany koszt ujęty w 2009 r. wyniesie 80 tys. zł.

Program motywacyjny