Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Informacja Zarządu Quantum software S.A. dotycząca niestosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (07.02.2017) Podstawa prawna: Regulamin GPW par. 29 pkt 3.   Wynagrodzenia VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,2) informacje na temat warunków i wysokości […]

Statut Quantum software S.A.

STATUT QUANTUM SOFTWARE S.A. tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany z dnia 16 marca 2017 roku I. skreślony II. Spółka działa pod firmą „QUANTUM SOFTWARE” Spółka Akcyjna. III. Siedzibą spółki jest miasto Kraków. IV. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. V. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. VI. Na obszarze swego działania Spółka […]

Program Motywacyjny 2021-2022

Dnia 23 listopada 2021 roku Zarząd spółki Quantum software S.A., na podstawie upoważnienia zawartego w ust. X.a Statutu Spółki, podjął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (Uchwała). Zgodnie z Uchwałą, podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki o kwotę 25.000,00 zł, w drodze emisji 50.000 nowych akcji serii […]

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Walne zgromadzenie działa na podstawie: a) ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeksu spółek handlowych;b) Statutu Spółki; c) niniejszego Regulaminu. 2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki. II. ZWOŁYWANIE WALNYCH […]

Kontakt

  Ewa Warchołtel.:(+48) 12 646 98 00 fax: (+48) 12 646 98 02Ewa.Warchol@quantum-software.com    

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej może wchodzić od pięciu do dziewięciu członków, z których każdy powoływany jest na trzyletnią kadencję. Ze względu na zakres działalności Quantum software, Walne Zgromadzenie powołało w 2007 roku pięciu członków Rady Nadzorczej. Leopold Kutyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej Leopold Kutyła od 1997 prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Jest Członkiem Rady Nadzorczej – […]