REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Walne zgromadzenie działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeksu spółek handlowych;
b) Statutu Spółki;

c) niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.

II. ZWOŁYWANIE WALNYCH ZGROMADZEŃ

§ 3.

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego albo Rada Nadzorcza Spółki w przypadku niezwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym terminie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje w miarę potrzeby: (i) Zarząd Spółki, (ii) Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (iii) Rada Nadzorcza. Dodatkowo Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze (?Akcjonariusze?) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. śądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.

4. Walne zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia walnego zgromadzenia, ani co do pozostawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 5.

1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia złożony przez Akcjonariuszy winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz być złożony na piśmie lub w formie elektronicznej.

2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariuszy występujących z tym żądaniem do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. W ogłoszeniu należy w szczególności oznaczyć:

1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Statut Spółki dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
f) sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Statut Spółki dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Statut Spółki dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

3. Walne zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub Warszawie.
4. Zarząd, zwołując walne zgromadzenie, powinien uwzględnić, to aby obrady odbywały się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.

§ 7.

[usunięto]

§ 8.

1. Walne zgromadzenie, w którego porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na podstawie takiego wniosku może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawcy.
2. Ponadto walne zgromadzenie może być odwołane tylko w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

3. Odwołanie walnego zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak jego zwołanie. Zarząd powinien zapewnić, aby ujemne skutki odwołania walnego zgromadzenia dla Spółki i Akcjonariuszy były jak najmniejsze. Odwołanie walnego zgromadzenia powinno następować nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

4. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, nawet jeżeli proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

III. UCZESTNICTWO W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9.

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej
w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

§ 10.

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurach zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

2. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

§ 11.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Przedstawiciele akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, powinni posiadać aktualne wyciągi z właściwego rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu.

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej winno zostać przesłane na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Spółki jako właściwy do  kontaktów dla inwestorów w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed obradami walnego zgromadzenia do uczestnictwa w których takie pełnomocnictwo umocowuje.

§ 12.

Spółka prowadzi stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego

zgromadzenia:

1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

IV. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 13.

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych.

§ 14.
1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisanie listy obecności, zawierającej spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista obecności zostaje podpisana przez przewodniczącego zgromadzenia i jest wyłożona podczas obrad walnego zgromadzenia.
2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
§ 15.

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

2. Przewodniczący zgromadzenia, prowadząc obrady nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań Przewodniczącego zgromadzenia, do których jest uprawniony lub zobowiązany przepisami prawa.

3. Przewodniczący zgromadzenia nie może, bez zgody walnego zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 16.

Przewodniczący zgromadzenia nie powinien, bez ważnych powodów składać rezygnacji z pełnionej funkcji, jak również nie może bez uzasadnionej przyczyny opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

§ 17.

1. Walne zgromadzenie może powołać z grona uczestników zgromadzenia co najmniej dwuosobowe komisje, w tym komisję skrutacyjną.

2. Komisji skrutacyjna obliczana wyniki głosowania nad każdą uchwała podejmowaną przez walne zgromadzenie i nad wynikami wyborów do organów Spółki.

3. Komisje są powoływane, jeżeli tak zdecyduje walne zgromadzenie.

4. W przypadku gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy trzech lub mniej Akcjonariuszy czynności komisji skrutacyjnej wykonuje przewodniczący zgromadzenia.

§ 18.

1. Przewodniczący zgromadzenia po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom walnego zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.

2. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut.

3. Przewodniczący walnego zgromadzenia może, o ile uzna to za zasadne udzielić głosu członkom zarządu oraz rady nadzorczej poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to doprowadzić do wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia kwestii będącej przedmiotem dyskusji.

4. Przewodniczący walnego zgromadzenia ma prawo odebrać głos uczestnikowi dyskusji, jeżeli uzna, iż jego wypowiedź odbiega od tematu lub w sposób nieuzasadniony się przedłuża.

5. W sprawach formalnych lub porządkowych przewodniczący walnego zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawy porządkowe dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia Głosowanie nad sprawami porządkowymi nie może wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

6. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Ograniczenie to nie dotyczy wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym.

7. W przypadku kilku wniosków dotyczących podjęcia jednej uchwały walnego zgromadzenia, jego przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący.

8. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

9. Przewodniczący zgromadzenia zamyka jego obrady po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.

§ 19.

Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien być umotywowany.

§ 20.

1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być formułowane przez przewodniczącego zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika.

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą.

3. Uczestnikom zgłaszającym sprzeciw do podjętej uchwały przewodniczący zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenia w protokole obrad wraz z krótkim uzasadnieniem.

4. Przewodniczący walnego zgromadzenia powinien tak formułować projekty uchwał, aby każdy z uprawnionych który nie zgadza się z zawartymi w nich postanowieniami miał możliwość ich zaskarżenia na drodze sądowej.

§ 21.

1. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu Spółki.Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.

2. Biegły rewident Spółki powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzenie, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Członkowie rady nadzorczej i zarządu Spółki oraz biegły rewident, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez walne zgromadzenie udzielają uczestnikom walnego zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

3. W przypadku gdy Spółka stała się spółką publiczną udzielanie odpowiedzi przez zarządu na pytania uczestników walnego zgromadzenia, powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o obrocie instrumentami finansowymi, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

§ 22.

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.

2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statutu Spółki nie stanowią inaczej.

§ 23.

1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

3. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

§ 24.

1. Przy powoływaniu przez walne zgromadzenie członków rady nadzorczej, komisja skrutacyjna (albo przewodniczący zgromadzenia) sporządza listę kandydatów na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uczestników walnego zgromadzenia. Liczba kandydatów na zamkniętej liście nie powinna być mniejsza od liczby miejsc do obsadzenia w radzie nadzorczej.

2. Głosowanie nad wyborem członków rady nadzorczej odbywa się w trybie tajnym za pomocą kart do głosowania przygotowanych przez Spółkę. Na kartach do głosowania powinny być umieszczone rubryki przeznaczone do wpisania imienia i nazwiska kandydata oraz rubryki umożliwiające oddanie głosu za, przeciw albo wstrzymującego się, poprzez zakreślenie odpowiedniego pola.

3. Przed zarządzeniem tajnego głosowania, przewodniczący zgromadzenia informuje o treści karty do głosowania tajnego i przedstawia uczestnikom walnego zgromadzenia szczegółowe zasady głosowania tajnego.

4. Głosowanie nad poszczególnymi kandydatami odbywa się w kolejności ustalonej przez przewodniczącego walnego zgromadzenia.

5. Wypełnione karty do głosowania są umieszczane przez uczestników walnego zgromadzenia w urnie a następnie podliczane przez komisje skrutacyjną (lub przewodniczącego zgromadzenia), która sporządza protokoły z tych głosowań. Po przekazaniu protokołów przewodniczącemu walnego zgromadzenia ogłasza on wyniki głosowania.

6. Osoba kandydująca na członka rady nadzorczej zostaje wybrana, w przypadku gdy uzyska bezwzględna większość głosów, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku gdy osób kandydujących na członka rady nadzorczej jest więcej niż miejsc do obsadzenia w radzie, w skład rady wchodzą osoby które otrzymały kolejno największą liczbę głosów, przy zachowaniu warunku określonego w ust. 6.

8. W przypadku gdy walne zgromadzenie zadecyduje o głosowaniu tajnym w innej sprawie lub wynikać to będzie z przepisów prawa bądź statutu Spółki, zasady określone w ust 2-3 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 25.

1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się? oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego
zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu śródków komunikacji elektronicznej ? jeżeli Statut Spółki dopuszcza taką możliwość. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.

3. Wypis z protokołu walnego zgromadzenia, zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI

§ 26.

1. Wybory członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami obywa się pod warunkiem, że porządek obrad walnego zgromadzenia je przewiduje.

2. Przed przystąpieniem do wyborów członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę ustalającą liczbę członków rady nadzorczej, którzy będą wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

3. Przewodniczący zgromadzenia jest zobowiązany poinformować uczestników walnegoZgromadzenia o:

a) liczbie miejsc w radzie nadzorczej podlegających obsadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b) liczbie akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu,
c) liczbie akcji (głosów) potrzebnych minimalnie do utworzenia oddzielnej grupy i wyboru przez grupę przynajmniej jednego członka rady nadzorczej.

4. Akcjonariusze, którzy utworzyli grupę, która może wybrać co najmniej jednego członka rady sporządzają listę i zgłaszają wybraną osobę albo osoby na funkcje członków rady nadzorczej do protokołu walnego zgromadzenia.
5. Utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariuszy podlega wpisaniu do protokołu wraz z wymienieniem liczby akcji reprezentowanych w grupie oraz liczby mandatów w radzie nadzorczej podlegających do obsadzenia przez grupę.

§ 27.

1 Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2 Jeżeli na walnym zgromadzeniu, na którym mają być przeprowadzone wybory członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

3. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 385 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 maja 2010 roku i wchodzi w życie w z dniem jego uchwalenia.

2. Niniejszy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich walnych zgromadzeniach Spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *