STATUT QUANTUM SOFTWARE S.A.
tekst jednolity statutu
uwzględniający zmiany z dnia 16 marca 2017 roku

I. skreślony

II. Spółka działa pod firmą „QUANTUM SOFTWARE” Spółka Akcyjna.

III. Siedzibą spółki jest miasto Kraków.

IV. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

V. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

VI. Na obszarze swego działania Spółka może na podstawie obowiązujących przepisów otwierać oddziały, filie, przedsiębiorstwa, biura oraz tworzyć spółki z osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

VII. Spółka może na podstawie obowiązujących przepisów nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

VIII. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

IX. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

X. Kapitał zakładowy spółki wynosi 657.435,- zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) i dzieli się na:

XI.

 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.671,50 zł (szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i 50/100) i dzieli się na nie więcej niż 33.343 (trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy) akcje zwykłe serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 roku.
 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.

XII. usunięty
XIII.

 1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
 2. Cenę emisyjną ustala Zarząd.
 3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela i mogą być pokrywane gotówką lub aportami.
 4. Akcje są niepodzielne. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji w odcinkach zbiorowych.
 5. Akcje opatrzone będą pieczęcią Spółki i podpisem Zarządu. Podpis Zarządu może być mechanicznie odtwarzany.
 6. W przypadku powstania prawa współwłasności akcji, współwłaściciele wykonują swoje uprawnienia poprzez jednego z nich lub poprzez wspólnego przedstawiciela, na podstawie stosownego upoważnienia.

XIV. Akcje mogą być umarzane
XV. skreślony
XVI. skreślony
XVI A. skreślony
XVII.

 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  a/ kapitał akcyjny,
  b/ kapitał zapasowy,
 2. Spółka może także utworzyć:
  a/ kapitał rezerwowy,
  b/ kapitał rozwojowy i inne fundusze celowe.

XVIII. Odpis na kapitał zapasowy nie powinien być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału akcyjnego.

XIX. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyduje:
a) o utworzeniu i wysokości kapitałów: rezerwowego, rozwojowego, i innych funduszy celowych,
b) o wysokości odpisów na kapitały: rezerwowy, rozwojowy oraz na poszczególne fundusze celowe i ich przeznaczeniu.
XX. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału.
XXI. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
XXII. Władzami Spółki są:
a/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
b/ Rada Nadzorcza,
c/ Zarząd.

XXIII.

 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywają się w Krakowie lub w Warszawie.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego albo Rada Nadzorcza Spółki w przypadku niezwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym terminie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje w miarę potrzeby: (i) Zarząd Spółki, (ii) Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz (iii) Rada Nadzorcza Spółki. Dodatkowo Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady.
 6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariuszy występujących z tym żądaniem do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

XXIV. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego mają prawo domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

XXV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się i powziąć uchwałę bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, ani co do jego odbycia, ani co do porządku obrad.

XXVI. Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają następujące sprawy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki za rok ubiegły,
 2. ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 3. zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 4. powołanie ewentualnych likwidatorów,
 5. ewentualne wyłączenie całości lub części zysku od podziału,
 6. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej.

XXVII.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów kapitału akcyjnego Spółki, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
 2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, wymaga zgody akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, którzy wniosek taki zgłosili oraz uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów Walnego Zgromadzenia.

XXVII A. skreślony

XXVIII.

 1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą brać udział Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu i inne zaproszone osoby.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczą akcjonariusze albo osobiście albo przez swoich pełnomocników.

XXIX.
Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

XXX.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji nowy Przewodniczący lub Członek Rady wybierany jest na jego miejsce tylko do zakończenia kadencji pozostałych Członków Rady.
 2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależnego członka rady.
 3. Za niezależnego członka rady uważa się osobę, która w dniu wyboru spełnia łącznie następujące kryteria:
  a) posiada mniej niż 5% akcji Spółki,
  b) nie jest osobą bliską dla żadnego akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
  c) nie jest osobą bliską dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
  d) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
  e) nie jest członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki.
 4. Za osobę bliską uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, synową oraz zięcia.

XXXI. skreślony

XXXII.

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
 2. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni rok urzędowania.
 3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, doradcy podatkowego, a także inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu.

XXXIII. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący,

XXXIV. W okresie między posiedzeniami Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu

XXXV. W razie ustąpienia z Rady Nadzorczej jej Członka, uzupełnienie jej składu następuje nie później niż w terminie 60 dni od daty ustąpienia – przy zastosowaniu ust. XXX tego aktu.

XXXVI. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego dla siebie i powołanych przez nią organów Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

XXXVII. Przewodniczący zwołuje Rade Nadzorczą ustnie, telefonicznie, pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu.

XXXVIII.

 1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości oddanych głosów. Przy jednakowej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Przewodniczący ustala sposób głosowania, o ile żaden z Członków Rady nie żąda innego sposobu głosowania.
 3. Powzięcie uchwał Rady Nadzorczej na drodze pisemnej, telefaksowej lub telegraficznej jest dopuszczalne jedynie wtedy, jeżeli żaden z jej Członków nie zgłasza sprzeciwu wobec takiego sposobu postępowania.

XXXIX. Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej wymaga:

 1. ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 2. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w punkcie 1 powyżej,
 3. zezwolenie na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 4. skreślony
 5. skreślony
 6. skreślony
 7. skreślony
 8. zezwolenie na nabywanie udziałów lub akcji w innych przedsiębiorstwach, na przejęcia i na tworzenie innych podmiotów gospodarczych,
 9. udzielenie zezwolenia Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik lub członek władz,
 10. rozpatrzenie innych spraw przekazanych przez Walne Zgromadzenie,
 11. udzielenie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,
 12. dokonywanie, na wniosek Zarządu, wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

XL. Zarząd Spółki liczy od 1 /jednego/ do 5 /pięciu/ członków.

XLI. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat, z tym, że pierwszy Zarząd powołuje się na okres jednego roku.
XLII. Prokury udziela Zarząd.

XLIII. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu albo pełnomocnik lub prokurent działający jednoosobowo.
b) w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby – dwóch członków Zarządu albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.

XLIV.

 1. Poszczególnych Członków Zarządu lub cały Zarząd może zawiesić Rada Nadzorcza przed upływem kadencji.
 2. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji.
 3. W razie zawieszenia Członka Zarządu lub całego Zarządu, Rada Nadzorcza deleguje ze swego grona osobę lub osoby do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu lub całego Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

XLV. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku obrachunkowego Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia bilansu za poprzedni rok obrachunkowy, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania i przedłożenia ich Radzie Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Nadzorczej propozycji wykorzystania zysku bilansowego (lub pokrycia strat) celem przestawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

XLVI. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaj spraw wymagających jego uchwały, określi Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

XLVII. Ogłoszenia Spółki, których zamieszczenie w wyznaczonych publikatorach jest obowiązkowe (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Do spełnienia obowiązku ogłoszenia o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce, o którym mowa w art. 5 § 2 kodeksu spółek handlowych, wystarczające jest zawiadomienie akcjonariuszy Spółki listami poleconymi.

XLVIII. Koszty związane ze sporządzeniem tego aktu ponoszą akcjonariusze – założyciele proporcjonalnie do akcji.

XLIX. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.

L. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

Koniec tekstu jednolitego statutu

Kraków 8.07.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *