Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie Zarząd Giełdy wprowadził z dniem 25 września 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Quantum software S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda: a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, b) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C, pod warunkiem […]

Oferta Publiczna

W dniu 17 lipca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny spółki QUANTUM SOFTWARE S.A. Prospekt emisyjnyElektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie więcej niż […]