Statut Quantum software S.A.

STATUT QUANTUM SOFTWARE S.A. tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany z dnia 16 marca 2017 roku I. skreślony II. Spółka działa pod firmą „QUANTUM SOFTWARE” Spółka Akcyjna. III. Siedzibą spółki jest miasto Kraków. IV. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. V. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. VI. Na obszarze swego działania Spółka […]

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Walne zgromadzenie działa na podstawie: a) ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeksu spółek handlowych;b) Statutu Spółki; c) niniejszego Regulaminu. 2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki. II. ZWOŁYWANIE WALNYCH […]