Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Quantum software SA według stanu na dzień 29 maja 2019 r.   Imię i nazwisko /nazwa firmy Akcje imienne serii A* Akcje zwykłe na okaziciela serii B C D Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział […]