23/2014 ? Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że suma umów zawartych przez spółkę zależną ?Quantum Qguar sp. z o.o.?  z podmiotem z branży sieci sprzedaży detalicznych przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta wynoszących na dzień 30 września 2014 r. […]

21/2014 – Zawiadomienie od MINVESTA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ? rejestracja bezpośredniego nabywcy akcji Spółki w rejestrze przedsiębiorców i dokonania zapisu na rachunku maklerskim

Podstawa prawna ? art.70 pkt 1 ustawy o ofercie ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. W nawiązaniu do i w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 5 sierpnia 2014 r. otrzymał od spółki MINVESTA sp. z o.o. zawiadomienie w sprawie rejestracji […]

20/2014 – Zawarcie umowy skutkującej zbyciem przedsiębiorstwa Quantum software S.A. i jego nabyciem przez spółkę zależną Emitenta.

 Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie ?informacje poufne Zarząd spółki Quantum software S.A. (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 25 lipca 2014 r. Emitent objął 79.900 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce zależnej Quantum Qguar sp. z o.o., dokonując tym samym podwyższenia kapitału spółki zależnej o 3.995.000,00 […]

17/2014 – Rejestracja spółki zależnej Quantum Qguar Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem 0000136768 (Emitent), działając stosownie do przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 […]

16/2014 – Wykaz uchwał podjętych na ZWZA w dniu 6 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 6 czerwca 2014 roku. Załącznik 1. Protokół ZWZA z dnia 06.06.2014 r. (pobierz plik pdf)

14/2014 – Skup akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki […]