26/2008 – Pozyskanie środków z Funduszy Europejskich

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Emitenta informuje, że Spółka otrzymała pisemne potwierdzenie od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, iż zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zdecydowano przyznać dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, […]

24/2008 – Zawarcie umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne. Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Spółki zależnej Quantum International Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, iż w dniu 24 listopada 2008 r. wpłynęły do siedziby Spółki podpisane umowy z dwoma firmami należącymi do […]

23/2008 – Regulamin Programu Opcji Menedżerskich

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne. Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu 3 października 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich („Regulamin”).Przedmiotowy Regulamin został uchwalony na podstawie uchwały nr 18/2008, uchwały nr 19/2008 oraz uchwały nr 20/2008 Zwyczajnego […]

22/2008 – Aneks do Umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 30 września 2008 r. Spółka otrzymała podpisany Aneks nr 1 do Umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta z dnia 19 sierpnia 2008 roku z Domem Maklerskim PENETRATOR […]

21/2008 – Zawarcie umowy z DM PENETRATOR S.A. o pełnienie funkcji animatora

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 19.08.2008r. zawarł z DM PENETRATOR S.A. umowę o pełnienie przez DM PENETRATOR S.A. funkcji animatora emitenta dla Quantum software SA. Ponadto, Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż […]

20/2008 – Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.  Zarząd Spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 21 sierpnia 2008 roku powziął informację o wydanym w dniu 8 sierpnia 2008 roku postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy […]

19/2008 – Treść uchwał podjętych na ZWZA Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.  Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Quantum software S.A. przekazuje […]

17/2008 – Podpisanie umowy przez Spółkę zależną

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Spółki zależnej Quantum International Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, iż w dniu 4 czerwca br zostały zawarte umowy z dystrybutorem materiałów budowlanych firmą Prommash Brovary […]