Kraków, 29 kwietnia 2022 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Quantum software S.A. przekazuję Państwu raport z działalności Grupy w
roku 2021. Podobnie jak w roku 2020, aktualnych pozostało wiele czynników wynikających z ciągle
trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2. Utrwalały się wewnętrzne zmiany organizacyjne (praca zdalna),
ale stanęliśmy także wobec m.in. szybko rosnącej inflacji oraz jeszcze szybciej rosnących wynagrodzeń w
naszym informatycznym sektorze gospodarki. Bardzo dobry rok 2020 postawił nam wysoko poprzeczkę
i presję na wyniki roku ubiegłego.
Dla całej Grupy rok ubiegły przyniósł niewielki wzrost przychodów osiągając wartość 38,9 mln ,
chociaż w najważniejszym zakresie usług i produktów własnych wzrost ten był rzędu 4%. Niestety
wskutek szybko rosnących kosztów zmalała rentowność (3,2 mln netto wobec 6,2 mln w roku 2020).
Najważniejszym czynnikiem wzrostu kosztów był wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń.
Zatrudnienie rosło wskutek realizacji długoterminowych planów, zarówno dotyczących rozbudowy
produktów jak i nowych form ich promocji głównie zagranicznej. Należy wspomnieć także o bardzo
istotnym czynniku wzrostu kosztów, jakim była menadżerska emisja akcji, o jakiej zadecydowało Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy w roku 2019, której wartość wyceniona została na kwotę 1,5 mln zł i która
została zaksięgowana w koszty świadczeń pracowniczych.
W roku 2022 stanęliśmy wobec nadzwyczajnego wydarzenia jakim jest rosyjska agresja na Ukrainę.
Z racji naszego znaczącego zaangażowania na rynkach wschodnich (głównie Ukraina, ale także Białoruś
to kilkanaście procent przychodów Grupy) musimy się liczyć z konsekwencjami tej wojny. Mamy tu
konsekwencje bezpośrednie (chociaż nasza kijowska spółka ciągle działa tak jak większość jej
ukraińskich klientów) oraz pośrednie, czyli skutki dla gospodarki. Nie tylko polskiej, ale też światowej.
Widzimy już przyspieszającą inflację czy rosnące koszty energii, jednak trudno przewidywać, co
przyniosą kolejne tygodnie i miesiące. Nie zmienią się prawdopodobnie też inne czynniki wzrostu
kosztów jak presja na wzrost wynagrodzeń. Rok więc jest i będzie pełen wyzwań, ale wierzę, że nasza
dywersyfikacja rynków i branż zapewni nam stabilność i nie zatrzyma naszych planów rozwojowych.
Z poważaniem,
Tomasz Hatala
Prezes Zarządu