Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki Quantum software S.A. za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
Kraków dn. 29 kwietnia 2022 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Quantum software S.A. za okres od 01.01.2021 31.12.2021
2
Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe spółki Quantum software S.A. za rok 2021 zostało sporządzone z
zastosowaniem MSR i jest zgodne z zatwierdzonymi przez Unię Europejską Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które obejmują standardy i interpretacje
opublikowane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i przez
stały Komitet ds. Interpretacji przy RMSR. Podstawą sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego spółki Quantu