Akcjonariat

 

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Quantum software SA według stanu na dzień 26 listopada 2020 r.

Imię i nazwisko /nazwa firmy Akcje imienne serii A* Akcje zwykłe na okaziciela serii B C D Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach

Quantum Assets
sp. z o.o.

675 421

 

295 491

 

970 912

 

1 646 333

 

73,84%

 

79,73%

Ogółem

750 000

564 870

1 314 870

 

2 064 870

100 % 100 %


* akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na WZA Emitenta.