Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Quantum software SA według stanu na dzień 29 maja 2019 r.

 

Imię i nazwisko /nazwa firmy Akcje imienne serii A* Akcje zwykłe na okaziciela serii B C D Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Minvesta
Sp. z o.o.

675 421

277 491

952 912

1 628 333

72,47%

81,81%

Ogółem

750 000

564 870

1 314 870

1 990 291

100 % 100 %


* akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na WZA Emitenta.