Informacje finansowe - 2010

  Wybrane dane finansowe w tys. zł 2010(s)* 2010(j)**
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 885
15 426
  Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 16 069
12 967
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 816
2 459
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 1 356 -44
  Zysk (strata) brutto -1 070
-1 067
  Zysk (strata) netto -1 132 -1 062
  Aktywa razem 19 666
18 583
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 683 3 233
  Zobowiązania długoterminowe 128 85
  Zobowiązania krótkoterminowe 2 708
2 350
  Kapitał własny 16 028
16 350
  Kapitał zakładowy 735 745
  Liczba akcji 1 470 1 470
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0

* (s) ? dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) ? dotyczy danych jednostkowych